OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Wooden Garden


Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży produktów pozostających w ofercie Sprzedawcy, z wykorzystaniem jego serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.wooden-garden.com/pl/.

Niniejsze OWS są integralną częścią każdej Umowy sprzedaży, której zawarcie stanowi równocześnie ich akceptacje, chyba, że strony wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Postanowienia niniejszych OWS dotyczące praw konsumenta dotyczą wyłącznie Kupujących będących konsumentami i nie mają zastosowania do Kupujących, którzy dokonują transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

§1 DEFINICJE

Sprzedawca : przedsiębiorca działający pod firmą WOODEN GARDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-310) Al. Tadeusza Rejtana 20A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000997444, posiadający numer NIP 8133887271, REGON 523448508, kapitał zakładowy 5.000 zł, e-mail: info@wooden-garden.com, strona internetowa: www.wooden-garden.com/pl/;

Kupujący: dowolna osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;

Sklep : serwis internetowy prezentujący produkty pozostające w ofercie Sprzedawcy, dostępny pod adresem https://wooden-garden.com, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

Konsument : Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym w zakresie produktów wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

§2 PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI, WARUNKI PŁATNOŚCI, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Wszelkie informacje techniczne dotyczące produktów, wymiarów, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedającego w Sklepie, w tym dotyczące cen, są danymi orientacyjnymi stanowiącymi zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Produktów prezentowane przez Sprzedającego w sklepie nie zawierają kosztów dostawy i rozładunku. Koszty te są podawane przez Sprzedawcę w drodze indywidualnej wyceny przed zawarciem Umowy sprzedaży. Koszty dostawy i rozładunku obciążają Kupującego.
 3. W celu dokonania zakupu produktów prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie. Kupujący składa zamówienie przy wykorzystaniu komunikacji e-mail na adres : info@wooden-garden.com lub telefonicznie na numer: +48513199608.
 4. Oprócz wskazania rodzaju i liczby zamawianych produktów, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
  a) nazwisko i imię
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres do wysyłki

Dane kontaktowe mogą być składane także z wykorzystanie formularza dostępnego na stronie Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania przez Kupującego błędnych danych lub informacji.

 1. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00.
 2. Zamówienie uważa się za przyjęte z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu, wraz z uzgodnionymi szczegółami dotyczącymi kosztów oraz sposobu dostawy i płatności. W przypadku gdy Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia zamówienia w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia przez Kupującego przyjmuje się, że zamówienie nie zostało przyjęte.
 3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest wpłata przez Kupującego zadatku w wysokości 60% ceny i kosztów dostawy. Wraz z otrzymaniem przez Sprzedającego zadatku na podany Kupującemu rachunek bankowy dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Klient nie wpłaci zadatku w terminie 7 dni od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący składając zamówienie oraz dokonując wpłaty zadatku, potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował warunki sprzedaży oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 5. W zależności od uzgodnień stron w trakcie składania zamówienia Umowa sprzedaży może obejmować także usługę montażu. Wówczas do ceny produktu zostanie doliczona osobna opłata za montaż, która będzie uwzględniona w ostatecznej cenie zamówienia. Sprzedający dokonuje instalacji/montażu Produktu odpłatnie zgodnie z zamówieniem ustalonym z Kupującym.
 6. Warunkiem wydania produktu jest zapłata przez Kupującego całości ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy oraz, jeśli uzgodniono, montażu wskazanych w zamówieniu i jego przyjęciu.

§3 WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych produktów i koszt ich dostawy oraz ewentualnie montażu, obowiązujące w chwili składania Zamówienia.
 2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.
 3. Zadatek w wysokości 60% zamówienia płatny jest w terminie 7 dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia. Pozostałe 40% płatne jest przed rozpoczęciem dostawy przez Kupującego.

§4 WARUNKI DOSTAWY

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Kupujący jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
 2. Wstępny termin dostawy jest ustalany przy składaniu zamówienia. Po zapłacie przez Kupującego całości ceny zamówienia Sprzedawca lub osoba przez niego upoważniona skontaktuje się z Kupującym w ciągu 5 dni roboczych w celu potwierdzenia ostatecznego terminu dostawy. Produkt zostanie dostarczony na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Wyjątkowo czas realizacji jest dłuższy dla domów specjalnych o grubości ściany 70 mm, gdzie należy uwzględnić czas produkcji do 10 tygodni od daty otrzymania zadatku plus uzgodniony czas dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie produktu, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy lub niemożliwymi do przewidzenia. Sprzedawca jest uprawniony do wydłużenia terminu dostawy do 30 dni.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca nie dostarczy Produktu w uzgodnionym terminie dostawy lub nie przedłużył terminu dostawy i takie opóźnienie trwało będzie dłużej niż 14 dni, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, a Sprzedawca zwróci zapłaconą kwotę w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy z tytułu zwłoki w dostawie tylko przed odbiorem produktu.
 4. Termin realizacji zamówień dostarczanych poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej jest ustalany odrębnie przy składaniu zamówienia.
 5. Jeżeli Klient zamówił transport Produktu, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Produkt również w czasie jego transportu. Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia mu Produktu.
 6. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane ewentualnie w Sklepie przy produktach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy. Wiążące są terminy uzgodnione przez strony w trakcie składania zamówienia.

§5 GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkty bez wad.
 2. Sprzedawane przez Sprzedawcę altany, domki ogrodowe, balie kąpielowe i sauny objęte są 2-letnią gwarancją producenta na produkt.
 3. Wraz z dostawą produktów Sprzedawca dostarczy Kupującemu warunki gwarancji producenta.
 4. W przypadku Kupującego będącego konsumentem Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na produkty.
 5. W przypadku Kupującego nie będącego konsumentem Sprzedawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na produkty.
 6. Postanowienia pkt. 9-14 poniżej zastępują odrębną kartę gwarancyjną Sprzedawcy.
 7. Gwarancja Sprzedawcy nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 8. Gwarancja Sprzedawcy rozpoczyna bieg z dniem dostarczenia produktów Kupującemu, a w przypadku uzgodnienia ich montażu, od dnia zakończenia montażu.
 9. W ramach gwarancji Sprzedawcy, Sprzedawca dokona wg swego uznania i wyboru, zależnie od charakteru wady i możliwości jej usunięcia, jednego z następujących świadczeń: naprawy produktu, wymiany produktu. obniżeniu ceny produktu, zwrotu ceny produktu za jego zwrotem.
 10. Naprawa lub wymiana produktu w okresie gwarancyjnym nie prowadzi do przedłużenia okresu gwarancyjnego lub udzielenia nowej gwarancji o nowym czasie trwania. Gwarancja części wymienionych lub naprawionych w okresie gwarancyjnym wygasa wraz z upływem okresu gwarancyjnego produktu jako całości.
 11. O każdej wadzie Produktu, która ujawni się w okresie gwarancji, należy powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od wykrycia wady. Podstawą roszczenia gwarancyjnego jest zdjęcie (zdjęcia), opis wady, numer artykułu produktu oraz numer seryjny producenta (numer podany jest na karcie kontrolnej oraz na etykiecie na opakowaniu) oraz dowód zakupu. W terminie 14 dni od zgłoszenia wady zawierającego wszelkie niezbędne informacje i dokumenty, Sprzedawca rozpatrzy reklamację i zawiadomi Kupującego czy uznaje reklamację, a jeśli tak, to jaki sposób usunięcia wady zastosuje i w jakim terminie.
 12. Roszczenia gwarancyjne obejmują wyłącznie wadliwą część, która ma być wymieniona w ramach gwarancji. Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu, instalacji, czasu i komunikacji poniesionych w związku z identyfikacją i instalacją wady. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub wynikające z wady Produktu.
 13. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń Produktu wynikłych z jego użytkowania przez Kupującego niezgodnie z instrukcją użytkowania Produktu,
  2. wtórnych uszkodzeń Produktu spowodowanych nieprawidłowym montażem przeprowadzonym przez Kupującego,
  3. przeróbek lub modyfikacji Produktu dokonanych przez Kupującego bez akceptacji Sprzedającego,
  4. szkód spowodowanych zjawiskami pogodowymi lub elektrycznymi (pożar, powódź, huragan, itp.), na które Sprzedający nie ma wpływu,
  5. produktów posiadających nieoryginalne elementy,
  6. uszkodzeń spowodowanych przez czynniki mechaniczne, chemiczne, termiczne i inne, wywołane działaniem Kupującego, działaniem sił zewnętrznych lub osób trzecich (np. rozsychanie i/lub uszkodzenie drewna na skutek braku konserwacji lub braku zabezpieczenia przed mrozem, naturalną degradacja drewna przez nadmierne nasłonecznienie),
  7. występowania na powierzchni drewna sęków, przebarwień i pęknięć nie mających wpływu na użyteczność
 14. Kupujący używał będzie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją.
 15.  Gwarancja nie obejmuje wad typowych dla materiałów drewnopochodnych. Takie wady obejmują na przykład pęknięcia drewna, przebarwienia, wycieki spowodowane odkształceniami środowiskowymi i skurczem drewna oraz inne wady, których klient może uniknąć, konserwując i właściwie serwisując produkt zgodnie z załączoną instrukcją.
 16. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń pieca spowodowanych zamarznięciem wody w piecu lub stopieniem pieca na skutek braku wody w balii.
 17. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń balii z włókna szklanego i drewna oraz wyposażenia wewnętrznego w wyniku zamarznięcia wody wewnątrz balii. Zawsze opróżniaj balię z hydromasażem, jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia.
 18. Wszelkie zmiany koloru włókna szklanego spowodowane właściwościami fizycznymi i chemicznymi wody oraz środkami chemicznymi używanymi do pielęgnacji i czyszczenia nie są objęte gwarancją.
 19.  Gwarancja nie obejmuje części zużywających się, takich jak metalowe ruszty do pieców zewnętrznych, uszkodzenia powłoki chromowanych elementów takich jak złączki i dysze.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy Prawa konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, choć nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie winno być złożone pisemnie na adres Sprzedawcy .
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (zamówienie), oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter wymagają transportu specjalistycznego, wielkogabarytowego lub dłużycowego (w szczególności domki ogrodowe) koszty zwrotu mogą znacząco przekraczać koszt zwykłego trybu odesłania pocztą.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług montażu, jeżeli Kupujący wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Postanowienia dotyczące Konsumenta dotyczące w/w prawa odstąpienia od umowy stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych odpowiednich przepisach prawa.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży.
 4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonywania, obsługi oraz rozliczenia umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. komunikacji w sprawie realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy,
  3. weryfikacji wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. w celu kierowania do Kupującego treści marketingowych dotyczących towarów i usług Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi podejmowania działań marketingowych w zakresie własnych towarów i usług.
  5. w wewnętrznych celach administracyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
  a) nazwisko i imię
  b) numer telefonu
  c) adres poczty elektronicznej e-mail
  d) adres do wysyłki
 6. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 8. Dane osobowe Kupującego mogą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, tj. podmioty zapewniające wsparcie w zakresie IT, księgowości, podmioty świadczące usługi wsparcia administracyjnego.
 9. Kupującemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Bez podania danych zawarcie umowy nie jest możliwe.

§8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, którym to nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mail Konsumenta podany przez niego w Zamówieniu.
 2. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży dla Konsumenta, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje o:
  1. głównych cechach świadczenia;
  2. danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  3. adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
  4. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
  5. łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;
  6. sposobie i terminie zapłaty;
  7. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  8. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór formularza odstąpienia od umowy;
  9. i kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  10. przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  11. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
  12. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji
  13. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 3. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
  c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 4. W granicach dopuszczonych przez prawo, odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Sprzedawcy ograniczona jest do wartości brutto produktów kupionych przez Kupującego, z których sprzedażą, dostawą lub niewykonaniem umowy wiąże się powstanie szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją montażu i użytkowania zakupionego produktu, dostarczoną przez Sprzedawcę lub dostępną na stronie internetowej Sprzedawcy.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym nie będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]: ________

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ________

– Data odbioru produktów: ________

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów): __________

– Adres Konsumenta(-ów): ________

– Podpis Konsumenta(-ów): ________

– Data: _______

(*) Niepotrzebne skreślić.